Ochrana osobních údajů a podmínky užití

Tyto podmínky se vztahují na předání Vašich osobních údajů na webovém rozhraní mcl.cz, fotoknihy-mcl.cz, fotoknihy-mcl.sk nebo lepsi-tisk.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje naše společnost

Computer MCL Brno, spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1113, 664 42, Modřice, IČ: 25578260, DIČ: CZ25578260
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35173
Adresa pro doručování: Computer MCL Brno, spol. s r.o., Brněnská 1113, 664 42, Modřice
Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů: Tomáš Bednář
Telefonní číslo: +420 727 865 921
Kontaktní e-mail: info@mcl.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že při používání webového rozhraní je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Ochrana osobních údajů

Tato pravidla ochrany osobních údajů se užijí nejen pro webové rozhraní, ale i pro jakékoli jiné zpracování Vašich osobních údajů, které nám předáte elektronicky přes internetové stránky či e-mail, telefonicky nebo osobně.

Při registraci do systému nebo vyplnění objednávky nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů nebo užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky nebo po dobu zájmu o zasílání marketingových sdělení, nejdéle až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právními předpisy, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

1.1. Co jsou osobní a další údaje?

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

1.2. Jak využíváme osobní a další údaje? Co je účelem zpracování osobních údajů?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme co nejsnazší užívání webového rozhraní a našich služeb obecně. Vaše osobní údaje jsou tak použity zejména pro zpracování objednávek, dodání objednaného zboží a vyřízení všech záležitostí s tím spojených.

Údaje dále využíváme pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. PO Odeslání VAŠÍ objednávky nebo registracI do systému bez objednávky MÁME PRÁVO VÁM ZASÍLAT obchodní sdělení všemi elektronickými prostředky.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

1.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití po technické i organizační stránce. Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze pověřené osoby.

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož je to nezbytné pro splnění smlouvy – vyřízení Vaší objednávky a dodání objednaného zboží. Pro účely obchodní a marketingové komunikace je titulem pro zpracování osobních údajů oprávněný zájem naší společnosti jakožto správce. Pro analýzu Vašeho chování na našich webových stránkách a pro práci s cookies žádáme o Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely dle čl. 1.2 těchto podmínek. Žádný zákon Vám nestanoví povinnost osobní údaje nám poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však povinné pro účely zpracování objednávek a obchodní a marketingovou komunikaci – bez toho nemůžeme vyřídit Vaši objednávku a komunikovat s Vámi. Pro účely analýzy chování na webovém rozhraní a pro uložení cookies je poskytnutí Vašich údajů dobrovolné.

1.4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě, není-li to nutné. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby (Česká pošta, Zásilkovna, Geis). Dále mohou být Vaše osobní údaje předány partnerům rozesílajícím SMS a newsletter, slevovým portálům, provozovateli online chatu, provozovatelům datových záloh a právním a ekonomickým poradcům. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

1.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání.

Máte právo na opravu osobních údajů.

Vaše osobní údaje odstraníme z databáze na základě Vaší žádosti nebo nejsou-li pro nás už dále potřebné, zejména pro uplatňování právních nároků nebo pro účely archivace. Dále máte právo na omezení zpracování svých údajů, tedy aby nebyly zpracovávány v plném rozsahu, např. když popíráte jejich přesnost nebo žádáte jen jejich částečný výmaz.

Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem (stížností) na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo jinak porušujeme Vaše práva.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, jsou-li Vaše žádosti nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují. V takovém případě máme také právo odmítnout Vaší žádosti vyhovět.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v Evropské Unii.

Budete-li chtít jakékoli své výše uvedené právo uplatnit, můžete to učinit prostřednictvím e-mailu nebo telefonu prostřednictvím kontaktů uvedených v záhlaví těchto podmínek.

1.6. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely obchodní a marketingové komunikace a analýzy chování uživatelů webového rozhraní, ale pouze pro účely zdokumentování předchozích obchodních případů, resp. archivace.

2. Google Analytics a soubory cookie

Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google").

2.1. Co je služba Google Analytics?

Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

2.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

3. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

3.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?

Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.

Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

4. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní

Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 1. 1. 2020